Soalan Lazim - Pengguna

Terdapat Peraturan Permohonan Bantuan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Melibatkan Ubat. Peraturan ini digunapakai apabila ubat-ubatan tersebut tidak dapat disediakan atau dibekal oleh hospital kerajaan. Berikut disenaraikan prosedur permohonan pembiayaan perbelanjaan melibatkan ubat bagi penjawat awam yang masih bertugas:

 1. Pesakit mendapat rawatan di hospital / klinik kerajaan
 2. Perbelanjaan bagi pembekalan ubat diperaku (prescribed) oleh Pegawai Perubatan kerajaan dan disahkan tidak dapat dibekalkan/disediakan oleh hospital/klinik kerajaan boleh dipertimbangkan dengan syarat ubat tersebut disenaraikan di dalam senarai ubat-ubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)/hospital universiti. Permohonan dikemukakan menggunakan Borang Perubatan 1/09
 3. Permohonan diluluskan oleh Ketua Jabatan di mana pesakit  itu bertugas
 4. Bayaran perbelanjaan adalah ditanggung oleh jabatan di mana pesakit itu bertugas
 5. Pesakit menerima bekalan ubat-ubatan selepas permohonan diluluskan dan pembayaran dibuat oleh jabatan

Permohonan bagi pembekalan ubat untuk tempoh yang berpanjangan adalah dibenarkan. Namun begitu, kelulusan oleh Ketua Jabatan adalah tertakluk kepada had perbelanjaan bagi pembekalan ubat untuk tempoh tiga bulan sahaja bagi setiap permohonan. Pihak Tuan/Puan disyorkan untuk mengisi Borang Perubatan 1/09 serta mendapatkan kelulusan Ketua Jabatan terlebih dahulu.

Semua produk ubat-ubatan di Malaysia perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) terlebih dahulu sebelum dipasarkan kepada pengguna termasuklah produk-produk yang dibuat di luar negara. Produk yang berdaftar mempunyai nombor pendaftaran MAL (contoh MAL20125467T) dan label Hologram Meditag pada pembungkusannya. Sekiranya sesuatu produk ubat tidak mempunyai  kedua-dua ciri ini, produk tersebut dikhuatiri tidak berdaftar dengan KKM. 

Semua ubat berdaftar mesti mempamerkan nombor pendaftarannya pada label atau pembungkusannya. No. pendaftaran dimulakan dengan huruf ‘MAL’ diikuti dengan 8 digit nombor dan di akhiri dengan huruf-huruf yang menunjukkan kategori pendaftaran produk tersebut iaitu :

Kategori pendaftaran produk:

A – Ubat mengandungi racun terkawal
X – Ubat yang tidak mengandungi racun terkawal /OTC
T – Ubat tradisional
N – Suplemen kesihatan

Anda juga boleh menyemak kesahihan status nombor pendaftaran atau maklumat berkaitan produk tersebut di  laman http://www.pharmacy.gov.my.

All medicinal products in Malaysia, including imported medicines, must be registered with the Ministry of Health Malaysia (MOH)  before they can be sold or marketed to consumers. Registered medicines must carry both registration numbers (ie  MAL20125467T) and  Meditag Hologram labels on its label or packaging. A valid registration number begins with “MAL”, followed by 8-digit numbers and ends with an alphabet to indicate their registration category. The categories of registered product are as follows:

A – Controlled medicines
X – Over the counter medicines (OTC)
T – Traditional medicines
N – Supplements

Consumers can verify the registration number and view other information related to the medicine at www.pharmacy.gov.my. Any medicine not listed on the website or does not have any of these features can be doubted. 

Kebenaran untuk mengimport ubat-ubatan tidak berdaftar hanya diberi bagi kes-kes yang mengancam nyawa dan pesakit mestilah di bawah penyeliaan seorang pengamal perubatan berdaftar. Permohonan yang lengkap akan diproses dalam tempoh 14 hari

You voted 'up'.

Authorizations to import unregistered medicines is only given for life-threatening cases and the patients must be under supervision of a registered medical practitioner. Complete applications will be processed within 14 days 

You voted 'up'.

Mengimport produk-produk yang tidak berdaftar dengan PBKD merupakan satu kesalahan di bawah Peraturan-peraturan Kawalan Dadah & Kosmetik 1984. Walau bagaimanapun, pengecualian khas boleh diberikan untuk tujuan rawatan penyakit yang boleh mengancam nyawa seperti mana diperuntukkan di bawah Peraturan 15(6) Peraturan-peraturan Kawalan Dadah & Kosmetik 1984. Permohonan perlu dikemukakan kepada Bahagian Perkhidmatan Farmasi.

Importation of products that are not registered with the DCA is an offence under Control of Drugs and Cosmetics Regulations 1984. However, special exemption may be granted for the treatment of life-threatening illnesses as provided under Regulation 15 (6) Control of Drugs and Cosmetics Regulations 1984. Complete applications must be submitted to the Pharmaceutical Services Division.

Aduan boleh dibuat melalui telefon, e-mel atau secara bertulis kepada Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi. Anda juga boleh menghubungi pejabat Cawangan Penguatkuasa Farmasi yang berdekatan

Complaints can be lodge either by phone, e-mail or in writing to the Senior Director of Pharmaceutical Services. You can also contact the nearest Pharmacy Enforcement Branch office.

Terdapat Peraturan Permohonan Bantuan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Melibatkan Ubat. Peraturan ini digunapakai apabila ubat-ubatan tersebut tidak dapat disediakan atau dibekal oleh hospital kerajaan. Berikut disenaraikan prosedur permohonan pembiayaan perbelanjaan melibatkan ubat bagi penjawat awam yang masih bertugas :

 1. Pesakit mendapat rawatan di hospital/klinik kerajaan
 2. Perbelanjaan bagi pembekalan ubat diperaku (prescribed) oleh Pegawai Perubatan kerajaan dan disahkan tidak dapat dibekalkan/disediakan oleh hospital/klinik kerajaan boleh dipertimbangkan dengan syarat ubat tersebut disenaraikan dalam senarai ubat-ubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)/hospital universiti
 3. Permohonan dikemukakan menggunakan Borang Perubatan 1/09
 4. Permohonan diluluskan oleh Ketua Jabatan di mana pesakit itu bertugas
 5. Bayaran perbelanjaan adalah ditanggung oleh jabatan di mana pesakit itu bertugas
 6. Pesakit menerima bekalan ubat-ubatan selepas permohonan diluluskan dan pembayaran dibuat oleh jabatan
 7. Permohonan bagi pembekalan ubat untuk tempoh yang berpanjangan adalah dibenarkan
 8. Namun begitu, kelulusan oleh Ketua Jabatan adalah tertakluk kepada had perbelanjaan bagi pembekalan ubat untuk tempoh tiga bulan sahaja bagi setiap permohonan
 9. Pihak Puan disyorkan untuk mengisi Borang Perubatan 1/09 serta mendapatkan kelulusan Ketua Jabatan terlebih dahulu