Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia

Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia bertanggungjawab memastikan pendaftaran ahli farmasi dan pertubuhan perbadanan mematuhi Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Bahagian ini juga berfungsi dalam penetapan kod etika dan tingkah laku, garispanduan serta standard pengiktirafan program ijazah farmasi.

Cawangan-cawangan

Pendaftaran

  • Menguruskan permohonan pendaftaran dan pembatalan pendaftaran ahli farmasi dan pertubuhan perbadanan untuk meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan farmasi kepada pelanggan.
  • Menguruskan permohonan premis latihan ahli farmasi provisional bagi memastikan kualiti latihan PRP.
  • Menjalankan audit di premis latihan ahli farmasi provisional bagi memastikan semua premis latihan mengikuti garispanduan premis latihan PRP yang ditetapkan.
  • Menguruskan permohonan sijil tahunan ahli farmasi dan pertubuhan perbadanan.
  • Mengendalikan Peperiksaan Kelayakan Untuk Mengamal Farmasi bagi tujuan pendaftaran ahli farmasi.

Pengiktirafan Dan Etika

  • Menguruskan permohonan akreditasi dan pengiktirafan bagi program ijazah farmasi oleh pemberi pendidikan tinggi berdasarkan Standard Kelulusan dan Pengiktirafan Program Ijazah Farmasi bagi memastikan kualiti program ijazah farmasi.
  • Melaksanakan tugas-tugas urus setia kepada Mesyuarat Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) dan Mesyuarat Penyiasatan LFM bagi memastikan perkhidmatan LFM yang lebih cekap dan efisien.
  • Melaksanakan tugas-tugas urus setia terhadap penyiasatan kes salah laku profesional ahli farmasi dan pertubuhan perbadanan berdaftar.
  • Menguruskan memorandum perjanjian untuk latihan sangkutan pelajar-pelajar program ijazah farmasi dari pemberi pendidikan tinggi di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia.
  • Membuat kompilasi statistik berkaitan data Lembaga Farmasi Malaysia agar pemantauan dan penambahbaikan terhadap proses kerja dapat dikenalpasti.