Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi

Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi bertanggungjawab bagi memastikan keperolehan dan kepenggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui Amalan Farmasi yang berkesan bagi mempertingkatkan Perkhidmatan Farmasi di Malaysia supaya setanding dengan kemajuan perkembangan perkhidmatan farmasi di negara-negara maju

Cawangan-cawangan

Penjagaan Farmaseutikal

 • Merancang, menyelaras dan memantau perkhidmatan farmasi di peringkat hospital dan klinik kesihatan KKM bagi memastikan penyediaan, pembekalan dan pendispensan ubat yang tepat dan selamat kepada pesakit.
 • Merancang, memperkembangkan serta menyelaras  perkhidmatan penjagaan farmaseutikal (seperti kaunseling ubat-ubatan, MTAC dan perkhidmatan farmasi klinikal) bagi pesakit di fasiliti KKM .
 • Menggubal polisi, garis panduan dan dasar berkaitan dengan amalan farmasi serta memantau proses implementasi di fasiliti KKM.

Pengurusan Formulari

 • Menguruskan permohonan penyenaraian ubat ke dalam Formulari Ubat KKM (FUKKM) yang diterima dari negeri / hospital / JKK ubat / Institusi KKM untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Panel Kaji Semula Senarai Ubat KKM (Mesyuarat Panel).
 • Membangunkan Kod Ubat Malaysia atau Malaysia Drug Code (MDC) untuk setiap ubat yang berdaftar dan yang tidak berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD).
 • Menguruskan permohonan ubat-ubat yang memerlukan kelulusan khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) & Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (PKPF).
 • Menilai permohonan ubat untuk penyenaraian ke dalam FUKKM berlandaskan ciri-ciri farmakoekonomik

Pengurusan Farmasi Logistik

 • Memberi sokongan teknikal kepada Bahagian Perolehan dan Penswastaan KKM sebagai urusetia dalam menguruskan tender ubat – ubatan serta merancang keperluan ubat – ubatan bagi tender baru atau pembaharuan tender ubat – ubatan.
 • Memantau prestasi perkhidmatan oleh syarikat konsesi dalam pembekalan ubat dan bukan ubat APPL dengan kerjasama Bahagian Perolehan dan Penswastaan KKM, Jabatan Kesihatan Negeri dan institusi KKM untuk penambahbaikan perkhidmatan.
 • Mengumpul dan menganalisa data – data perolehan bagi tujuan perancangan dan penambahbaikan pengurusan logistik farmaseutikal KKM serta diselaraskan mengikut keperluan Bahagian Kewangan KKM atau lain – lain agensi yang berkaitan.
 • Merancang, menyelaras dan menguruskan perkembangan amalan perolehan dan pengurusan stor institusi Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu hospital, Pejabat Kesihatan Daerah dan klinik kesihatan.
 • Membantu Bahagian Perkhidmatan Farmasi KKM dalam menyelaras sebarang aktiviti bersama Bahagian Kawalan Penyakit KKM berkaitan pelan kesiapsiagaan yang dijalankan dari semasa ke semasa.

Pengurusan Harga Ubat

 • Mewujudkan satu pangkalan data harga ubat-ubatan berdasarkan maklumat harga yang diperolehi daripada peringkat pengedaran ubat, sebagai bahan rujukan dalam proses rundingan dan pemantauan harga ubat-ubatan.
 • Memantau dan menjalankan aktiviti-aktiviti pemantauan dan kawalan harga ubat-ubatan.
 • Mewujudkan polisi, garis panduan dan Standard Operating Prosedure (SOP) berkaitan pemantauan dan kawalan harga ubat-ubatan dan pembentukan tariff harga ubat.
 • Diseminasi informasi berkenaan harga ubat-ubatan untuk kegunaan orang ramai dan pegawai-pegawai KKM.
  • Menyediakan harga runcit yang dicadangkan oleh pembekal untuk digunakan sebagai rujukan harga pembelian oleh pengguna
  • Menyediakan senarai pelabelan harga ubat  yang dibekalkan kepada pesakit luar di fasiliti KKM.

Lembaga Farmasi Malaysia

 • Menguruskan permohonan pendaftaran dan pembatalan pendaftaran Ahli Farmasi dan Pertubuhan Perbadanan.
 • Menguruskan permohonan akreditasi dan pengiktirafan bagi program ijazah farmasi di Institusi Pengajian Tinggi.
 • Menguruskan permohonan kelulusan premis untuk latihan provisional.
 • Menyelaras dan memantau pencapaian mata minimum CPD bagi tujuan permohonan Sijil Pengekalan Tahunan Ahli Farmasi.
 • Menyelaras dan menggubal soalan Peperiksaan Perundangan Farmasi bagi tujuan pendaftaran Ahli Farmasi.
 • Menyedia dan memantau pematuhan kepada Garispanduan Kelulusan dan Pengiktirafan Program Farmasi bagi memastikan kualiti pelajar dan institusi yang menjalankan Program Ijazah Ffarmasi terpelihara.

Perkembangan Farmasi

 • Menggalak dan menambahbaik kualiti Perkhidmatan Farmasi KKM menerusi program Quality Assurance (QAP), Petunjuk Prestasi Utama (KPI), Audit Dalaman Amalan Farmasi (ADAF), Piagam Pelanggan dan program-program peningkatan kualiti lain yang dijalankan di peringkat KKM.
 • Meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti serta menggalak tadbir urus yang baik bagi semua sektor farmaseutikal tempatan melalui amalan Good Governance for Medicine (GGM).
 • Memantau dan menyelaras aktiviti berkaitan pembangunan di fasiliti KKM
 • Meningkatkan dan memantau kualiti kajian dan penyelidikan di peringkat Perkhidmatan Farmasi KKM.
 • Memantau isu-isu berkaitan komponen farmasi dalam aplikasi sistem ICT di fasiliti KKM.
 • Menyelaras data-data bagi tujuan perancangan dan pengurusan Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi.
 • Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan PhIS/ CPS di semua fasiliti farmasi KKM.

Penggunaan Ubat Secara Berkualiti

 • Merancang, memantau dan menganalisis aktiviti pendidikan mengenai ubat-ubatan dan penyediaan akses maklumat ubat-ubatan untuk orang awam.
 • Memberi pendidikan kepada orang awam mengenai cara penggunaan ubat berkualiti supaya kefahaman dan pengetahuan mengenai ubat-ubatan ditingkatkan untuk menggalakkan kepatuhan dan hasil rawatan yang baik.
 • Menyediakan maklumat ubat-ubatan yang tepat, tidak berat sebelah dan relevan untuk disebarkan kepada orang awam melalui sebaran risalah, laman web dan media massa.
 • Meningkatkan akses untuk rakyat mendapatkan maklumat ubat melalui National Pharmacy Call Centre (NPCC), portal Know Your Medicine serta secara atas talian.
 • Menyediakan modul dan memberi latihan mengenai penggunaan ubat berkualiti kepada pengamal penjagaan kesihatan (Healthcare provider).
 • Mengemas kini pangkalan data kesilapan pengubatan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari fasiliti kesihatan awam dan swasta seluruh negara.
 • Menganalisis data kesilapan pengubatan dan menyediakan laporan-laporan berkaitan.
 • Menggubal polisi / prosedur dan merancang serta menyelaras aktiviti berkaitan keselamatan pengubatan.