Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi

Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi bertanggungjawab bagi memastikan keperolehan dan kepenggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui Amalan Farmasi yang berkesan bagi mempertingkatkan Perkhidmatan Farmasi di Malaysia supaya setanding dengan kemajuan perkembangan perkhidmatan farmasi di negara-negara maju. Antara peranan bahagian ini adalah;

 • Mengurus aktiviti pemantauan, analisa dan penetapan harga ubat-ubatan untuk mendapatkan harga patut bagi meningkatkan ketelusan Harga ubat di sektor swasta serta perolehan ubat yang menguntungkan kerajaan.
 • Merancang polisi dan pelan tindakan berkaitan Formulari Ubat-ubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (FUKKM) atau ubat dengan kelulusan khas dalam usaha untuk meningkatkan akses terhadap ubat-ubatan bagi majoriti rakyat Malaysia.
 • Memberikan pendidikan kepada orang awam berkaitan penggunaan ubat secara berkualiti serta memastikan kesinambungan penjagaan kesihatan dan kepatuhan pesakit kepada rawatan di dalam komuniti.
 • Merancang, menyelaras, memantau dan memperkasakan aktiviti amalan penjagaan farmaseutikal yang menyeluruh di fasiliti KKM bagi memastikan penggunaan ubat-ubat secara optimum agar dapat meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pesakit.
 • Menyelaras serta memantau peruntukan, perbelanjaan, keperluan dan pemantauan ubat di bawah kontrak pusat dan konsesi di samping menyelaras aktiviti pengurusan stor di fasiliti KKM dan aktiviti kesiapsiagaan bagi memastikan perkhidmatan farmasi dapat berjalan dengan lancar di semua peringkat operasi.
 • Menguruskan, memantau dan menyelaraskan perihal keperluan peruntukan dan perbelanjaan Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi (A&P), pelaksanaan aktiviti kualiti & maklumat ubat, pengurusan mesyuarat & pelan tindakan serta aduan atau pertanyaan atau pelaporan yang berkaitan dengan Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Cawangan-cawangan

Cawangan Penjagaan Farmaseutikal

 • Merancang polisi, keperluan latihan dan pelan tindakan berkaitan dengan amalan penjagaan farmaseutikal bersesuaian dengan dasar yang telah ditetapkan oleh Program Perkhidmatan Farmasi.
 • Merancang perlaksanaan aktiviti  pembekalan ubat pesakit dalam dan ambulatori di peringkat fasiliti kesihatan awam bagi memastikan penyediaan, pembekalan dan pendispensan ubat yang tepat dan selamat kepada pesakit.
 • Menyelaras dan memperkasa aktiviti-aktiviti berkaitan Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi untuk meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan farmasi kepada pelanggan.
 • Merancang dan menyelaras pelaksananaan aktiviti farmasi dalam Program Rawatan Gantian Methadon di fasiliti dalam dan luar KKM.
 • Merancang dan menyelaras perkhidmatan penjagaan farmaseutikal farmasi pesakit dalam dan ambulatori di fasiliti kesihatan awam bagi memastikan farmakoterapi pesakit selamat, berkesan serta mencapai kesan terapeutik optimum disamping meningkatkan kepatuhan pesakit terhadap pengambilan ubat.
 • Merancang dan menyelaras keperluan serta pelaksanaan aktiviti pengeluaran sediaan steril dan non-steril mengikut amalan pengilangan baik di fasiliti awam.
 • Merancang dan menyelaras perlaksanaan aktiviti pemantauan penggunaan antimikrobial dan bekerjasama dengan bahagian dan agensi lain dalam mengawal kerintangan antimikrobial.
 • Bertindak sebagai Setiausaha bagi Mesyuarat Jawatankuasa Kawalan Infeksi dan Antibiotik Kebangsaan.
 • Memantau aktiviti dan pencapaian dalam amalan penjagaan farmaseutikal di peringkat fasilti kesihatan awam bagi memastikan praktis farmasi adalah mematuhi dasar dan peraturan yang telah ditetapkan.
 • Menyelaras Jawatankuasa Antibiotik Kebangsaan dan jawatankuasa-jawatankuasa lain dalam Farmasi Klinikal, Farmasi Pesakit Dalam dan Farmasi Ambulatori bagi memperkembangkan dan menambahbaik perkhidmatan farmasi di fasiliti kesihatan awam.
 • Merancang dan menyelaras penyediaan modul-modul latihan sangkutan jangka pendek pegawai farmasi, lantikan pusat latihan dan preseptor berkaitan amalan penjagaan farmaseutikal bagi memantap dan meningkatkan kemahiran anggota  farmasi agar penyampaian perkhidmatan penjagaan farmaseutikal setanding dengan kemajuan terkini bagi memenuhi keperluan rawatan semasa.
 • Menguruskan permohonan latihan sangkutan jangka pendek pegawai farmasi dari luar negara, fasiliti bukan KKM dan pihak swasta di fasiliti kesihatan awam.
 • Merancang dan menyelaras penyediaan, penerbitan dan pengemaskinian garis panduan dan protokol berkaitan aktiviti amalan penjagaan farmaseutikal di fasiliti kesihatan bagi menjamin kualiti dan keseragaman dalam penyampaian perkhidmatan.
 • Menguruskan sumbangan ke dalam Akaun Amanah Pembiayaan Kos Rawatan, Ubat-Ubatan Dan Peralatan Bagi Rawatan Pesakit Kanser, merancang perbelanjaan dan menguruskan perolehan ubat dan alat perubatan bagi rawatan penyakit kanser untuk pesakit yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Cawangan Pengurusan Formulari

 • Merancang polisi dan pelan tindakan berkaitan akses kepada ubat sama ada bagi Formulari Ubat-ubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (FUKKM) atau ubat dengan kelulusan khas.
 • Menyediakan dan menambah baik garis panduan, polisi dan peraturan berkaitan akses kepada ubat dari semasa ke semasa mengikut keperluan semasa.
 • Menyelaras aktiviti perbincangan dan mesyuarat yang melibatkan polisi berkaitan FUKKM.
 • Merancang dan menjalankan aktiviti penilaian ubat yang merangkumi keberkesanan, keselamatan dan elemen ekonomi bagi menyediakan input teknikal kepada pembuat keputusan untuk membantu proses  pemilihan ubat yang akan disenaraikan ke dalam FUKKM.
 • Menyelaras dan mengawal akses kepada ubat-ubatan yang tidak tersenarai dalam FUKKM dan ubat-ubatan yang tidak berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah sebagai satu strategi untuk meningkatkan akses pesakit terhadap ubat-ubatan baru yang terbukti berkesan, berkualiti dan juga selamat.
 • Merancang dan menjalankan usahasama sektor awam-swasta dalam usaha meningkatkan akses terhadap ubat-ubatan bagi majoriti rakyat Malaysia.

Cawangan Pengurusan Farmasi Logistik

 • Memantau peruntukan, perbelanjaan dan kedudukan semasa inventori iaitu ubat, vaksin, bukan ubat dan reagen.
 • Menyelaras dan memantau aktiviti pengurusan stor di fasiliti KKM.
 • Menyeleras aktiviti kesiapsiagaan bagi memastikan perkhidmatan farmasi dapat berjalan lancar dan sempurna di semua peringkat operasi.
 • Menyelaras bekalan ubat untuk rawatan kusta yang diperolehi daripada WHO.
 • Merancang dan menyelaras keperluan proses tender ubat-ubatan.
 • Melaksanakan penilaian teknikal dalam pengurusan tender ubat-ubatan KKM.
 • Memantau pembekalan kontrak ubat yang sedang berkuatkuasa serta isu-isu yang berkaitan dengan kontrak semasa.
 • Merancang dan menyelaras keperluan ubat-ubatan di bawah senarai konsesi.
 • Melaksanakan penilaian teknikal dalam pengurusan ubat-ubatan di dalam senarai konsesi.
 • Memantau pembekalan ubat di bawah senarai konsesi serta isu-isu yang berkaitan.

Cawangan Pengurusan Harga Ubat

 • Merancang, memantau dan melaksanakan dasar, polisi dan pelan tindakan berkaitan dengan pengurusan, penetapan dan pengawalan harga ubat-ubatan di Malaysia.
 • Merancang dan mengurus pangkalan data harga ubat-ubatan (My-Pharma.C/ E-PHU) dari setiap peringkat rantaian pengedaran di sektor awam dan swasta di Malaysia serta dari sumber-sumber negara lain sebagai maklumat asas /rujukan harga ubat-ubatan.
 • Merancang dan menyelaras aktiviti  pemantauan harga ubat-ubatan di sektor awam dan swasta.
 • Melaksanakan kajian dan analisa harga ubat-ubatan  bagi menentukan harga ubat yang menguntungkan  kerajaan dalam proses  perolehan KKM  dan penyenaraian FUKKM dengan menyediakan penilaian kewangan kepada bahagian lain di KKM, badan berkanun dan institusi kerjaan yang lain.
 • Merancang, memantau dan menyelaras  pelan komunikasi strategik berkaitan dasar dan polisi harga ubat-ubatan melibatkan stakeholder, aduan, maklum balas parlimen, media massa dan lain-lain.
 • Mengurus akses dan penyebaran informasi harga ubat-ubatan kepada pengguna melalui aplikasi dan portal rasmi Program Perkhidmatan Farmasi bagi memberi pilihan bermaklumat ubat-ubatan yang mampu milik kepada rakyat.
 • Menyelaras aktiviti dan kolaborasi dengan badan antarabangsa seperti WHO berkenaan dengan dasar harga ubat mampu milik dan lain-lain agar selari dengan keperluan antarabangsa.

Cawangan Penggunaan Ubat Berkualiti

 • Memperkukuh aktiviti maklumat ubat dan pendidikan pengguna berkaitan ubat-ubatan.
 • Memberi pendidikan kepada orang awam berkaitan penggunaan ubat secara berkualiti.
 • Menyedia maklumat ubat-ubatan yang tepat, relevan dan tidak berat sebelah.
 • Meningkatkan akses maklumat ubat-ubatan kepada orang awam.
 • Mempromosi penggunaan ubat secara berkualiti melalui pelbagai media.
 • Menjalinkan usaha kolaborasi dengan pelbagai agensi untuk meningkatkan penyebaran maklumat berkaitan penggunaan ubat secara berkualiti.
 • Menguruskan sistem pelaporan kesilapan pengubatan (Medication Error Reporting System-MERS) di Malaysia.
 • Memperkukuhkan aktiviti keselamatan pengubatan di fasiliti-fasiliti kesihatan.
 • Menetapkan polisi dan garis panduan/prosedur berkaitan amalan keselamatan pengubatan.

Seksyen Koordinasi Amalan & Perkembangan

 • Menguruskan dan memantau peruntukan dan perbelanjaan Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi (A&P) untuk mengoptimakan sumber kewangan.
 • Menyelaras dan memantau peruntukan dan pelaksanaan Pelan Operasi Latihan Bahagian A&P agar semua berjalan seperti yang telah dirancang.
 • Menyelaras dan memantau pencapaian aktiviti kualiti Bahagian A&P seperti key performance indicator, piagam pelanggan dan ISO agar perkhidmatan farmasi yang berkualiti dapat diberikan.
 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan Audit Dalam Amalan farmasi (ADAF) bagi memastikan semua fasiliti farmasi mematuhi standard amalan farmasi yang ditetapkan.
 • Mengurus dan menyelaraskan Pelan Tindakan Bahagian A&P agar selari dengan perancangan Pelan Strategik Farmasi dan Pelan Tindakan DUNas.
 • Menyelaras dan memantau penyediaan maklumbalas dari Bahagian A&P bagi sebarang aktiviti di peringkat Program Perkhidmatan Farmasi, kementerian dan agensi luar bagi memastikan maklumbalas yang dikemukakan adalah tepat dan dalam tempoh masa yang dikehendaki.