Standards on Approval and Recognition of Pharmacy Programme 2018

Standards on Approval and Recognition of Pharmacy Programme 2018 oleh Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) menyenaraikan standard yang perlu dipatuhi oleh Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) yang menawarkan program ijazah farmasi bagi menghasilkan graduan ahli farmasi yang kompeten dan berkualiti.

Tarikh berkuatkuasa Standards on Approval and Recognition of Pharmacy Programme 2018 ini adalah pada 1 April 2019. Penggunaan format baharu Standards on Approval and Recognition of Pharmacy Programme 2018 bagi penghantaran dokumen permohonan penilaian pengiktirafan (baru atau pembaharuan) oleh PPT adalah pada  1 Januari 2020.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan