The Report on Antibiotic Utilisation in Malaysian Hospitals 2008-2017

antibiotic, utilisation

Pemantauan terhadap penggunaan antibiotik dijalankan di hospital-hospital terpilih di seluruh negara termasuk hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, hospital-hospital universiti, Hospital Angkatan Tentera dan hospital swasta. Laporan ini merangkumi analisis penggunaan antibiotik di hospital-hospital yang dipantau dari tahun 2008 hingga tahun 2017. Hasil analisis yang dijalankan, kuantiti dan corak penggunaan antibiotik dalam tempoh 10 tahun tersebut dapat diketahui dan kaitan di antara penggunaan sesuatu kumpulan antibiotik dengan antibiotik yang lain dapat dilihat. Maklumat ini boleh membantu dalam perancangan strategi bagi memastikan antibiotik digunakan secara rasional seterusnya membendung kerintangan antibiotik.

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: