Polisi dan Garis Panduan Program Patient's Own Medicines (POMs) Edisi ke-2

Polisi & Garis panduan Program POMs Edisi Kedua 2018 ini dikeluarkan untuk membantu fasiliti dalam memperluaskan program ini dengan lebih efisen. Garis Panduan ini telah dikemaskini dengan mempertimbangkan isu risiko kesilapan pengubatan, faktor-faktor kekangan pelaksanaan dan penyeragaman.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: