Polisi dan Garis Panduan Perkhidmatan Farmakokinetik Klinikal

Dokumen ini diwujudkan bagi memastikan keseragaman perkhidmatan farmakokinetik klinikal yang disediakan di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain itu juga, proses kerja yang terdapat dalam polisi dan garis panduan ini telah mengambil kira polisi sedia ada berkaitan dengan amalan dalam perkhidmatan farmakokinetik klinikal ini.

Dokumen ini disediakan dalam Bahasa Inggeris sahaja.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan