Pharmacy Research Priorities in Malaysia

Pharmacy Research Priorities in Malaysia diterbitkan untuk memberi panduan kepada aktiviti penyelidikan farmasi ke arah penjanaan bukti yang relevan dengan keutamaan kesihatan negara. Penetapan bidang-bidang keutamaan bagi penyelidikan farmasi adalah amat penting untuk penyelarasan aktiviti penyelidikan, merapatkan jurang pengetahuan, memaksimumkan penggunaan sumber dan menyokong pembangunan polisi kesihatan yang baru. Lima domain keutamaan penyelidikan yang telah dikenal pasti adalah:

  1. Access to Medicines
  2. Monitoring and Evaluation of Outcomes
  3. Quality and Safe Use of Medicine and Sustainability
  4. Optimisation of Therapy and Pharmacy Services Delivery
  5. National Databases / Big Data Analytics

Domain-domain keutamaan penyelidikan tersebut adalah relevan kepada semua institusi yang menjalankan penyelidikan farmasi di Malaysia. Sehubungan itu, penyelidik-penyelidik dan organisasi kesihatan adalah digalakkan untuk mempertimbangkan keutamaan penyelidikan tersebut semasa merancang aktiviti-aktiviti penyelidikan. 

Kategori dokumen: 
Bahan penerbitan
Fail-fail muat turun: