Panduan Undang-Undang Untuk Klinik Swasta Berkaitan Perekodan, Pelabelan, Penyimpanan dan Pelupusan Racun dan Bahan Psikotropik

Panduan ini untuk Pengamal Perubatan di klinik swasta. Panduan ini mengandungi maklumat tentang peruntukan undang-undang berkaitan perekodan, pelabelan, penstoran dan pelupusan racun dan bahan-bahan psikotropik.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan