Garispanduan Pengimportan Barang-Barang Kawalan Bahagian Perkhidmatan Farmasi Melalui Pintu Masuk Utama Kastam

Garispanduan ini menerangkan proses pengimportan, kod tarif yang dikawal dan jenis lesen/ kebenaran yang diperlukan.

Garispanduan ini juga menyenaraikan alamat dan nombor telefon pejabat Cawangan Penguatkuasa Farmasi Negeri yang boleh dihubungi.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan