GARIS PANDUAN PENGENDALIAN UBAT-UBATAN YANG DITAWARKAN SECARA PATIENT ACCESS SCHEME (PASc) DI FASILITI KKM

Pelaksanaan perolehan ubat-ubatan yang ditawarkan secara Patient Access Scheme (PASc) di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah diluluskan oleh Pegawai Pengawal KKM melalui surat daripada Bahagian Perolehan dan Penswastaan pada 21 Mac 2017. Semua kertas cadangan penawaran PASc daripada syarikat farmaseutikal perlu dikemukakan kepada Sekretariat PASc di Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi, KKM untuk penilaian. Kertas cadangan PASc akan dinilai dari segi kesesuaian pelaksanaan dan impak kewangan kepada kerajaan oleh Jawatankuasa Panel PASc yang dilantik di peringkat Ibu Pejabat KKM sebelum diluluskan oleh Pegawai Pengawal untuk perluasan pelaksanaan skim.

Garis panduan ini adalah khusus untuk fasiliti KKM yang memperincikan tadbir urus PASc dengan mengambil kira mekanisme pelaksanaan seperti kaedah penerimaan, perekodan dan pengagihan ubat-ubatan di bawah skim ini seperti yang disarankan oleh Jabatan Audit Negara kepada Ketua Setiausaha, KKM. Garis panduan ini juga bertujuan untuk memberikan panduan berhubung pengendalian ubat-ubatan ditawarkan PASc yang telah diluluskan di fasiliti-fasiliti KKM di samping memastikan pelaksanaannya mematuhi pekeliling/peraturan dan tatacara yang sedang berkuatkuasa.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan