Garis Panduan Amalan Pendispensan Baik (Guide to Good Dispensing Practice, GDsP)

Garis panduan ini disediakan bagi meningkatkan kualiti amalan pendispensan ubat-ubatan kepada pesakit di semua peringkat penyampaian rawatan di fasiliti kesihatan kerajaan serta fasiliti kesihatan swasta dengan berpandukan akta-akta dan peraturan-peraturan berkaitan. Ia juga bagi memastikan ubat yang dibekalkan secara berkualiti di samping menjamin keselamatan pesakit.

Versi terkini garis panduan ini adalah Edisi 1:2016.

Kategori dokumen: 
Garis Panduan
Fail-fail muat turun: