Direktori Kakitangan

Displaying 71 - 80 of 276
Pn. Bibi Faridha Binti Mohd Salleh
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Dasar Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
bibifaridhamoh.gov.my
03-7841 3352
1. Dasar Ubat Nasional 2. Pelan Strategik Program Perkhidmatan Farmasi 3. Laporan Tahunan KKM 4. Laporan Tahunan Program Perkhidmatan Farmasi 5. Laporan Statistik Program Perkhidmatan Farmasi
Pn. Hanisah binti Shafie
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pendaftaran
Bahagian Lembaga Farmasi Malaysia
hanisah.shafiemoh.gov.my
03-7841 3383
1) Mengendali semua Lawatan Akreditasi/pengiktirafan program ijazah farmasi dalam negara. 2) Mengendali lawatan akreditasi/pengiktirafan program ijazah farmasi luar negara berdasarkan kepada permohonan yang diterima LFM. 3) Menguruskan kandungan Standard Kelulusan dan Pengiktirafan Ijazah Farmasi (eg: semakan semula/pindaan/tambahan) sebagai standard dan rujukan kepada penilaian program ijazah farmasi. 4) mengendali penyediaan MOA untuk tujuan latih amal Pelajar IPT di fasiliti KKM.
Pn. Rohaida binti Zakaria
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
z.rohaidamoh.gov.my
03-7841 3283
Menyelaras dan memantau tugas-tugas berkaitan substan terkawal: bahan psikotropik, dadah berbahaya dan bahan kimia Prekursor bagi memenuhi obligasi negara terhadap konvensyen antarabangsa serta memastikan substan terkawal di Malaysia mematuhi keperluan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Bahagian Penguatkuasaan Farmasi.
Pn. Nursyila Roziana Binti Mohd Radzi
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
nursyilamoh.gov.my
03-7841 3240
1. Menyelaras aktiviti pengeluaran Lesen/ Permit di bawah Akta Racun 1952, syarat-syarat, prosedur dan garispanduan berkaitan aktiviti pelesenan di bawah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi. 2. Menyelaras dan memantau permohonan Permit Import/ Eksport bahan terkawal selain prekursor di bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import/ Eksport), Permit Eksport bagi Racun yang disenaraikan di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010 dan kebenaran khass untuk aktiviti pengimportan, pengeksportan, pengedaran bahan terkawal.
Cik Lee Mei Wah
Ketua Penolong Pengarah Kanan Gred UF54
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
meiwahmoh.gov.my
03-7841 3338
-
Pn. Fatkhiah binti Haji Khalil
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pengurusan Harga Ubat
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
fatkhiahmoh.gov.my
03-7841 3379
Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan harga ubat-ubatan melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemantauan harga ubat-ubatan di setiap peringkat pengedaran di sektor awam dan swasta dan pengwujudan satu pangkalan data harga ubat-ubatan negara dan antarabangsa sebagai maklumat rujukan dan perbandingan untuk kegunaan dalaman, agensi kerajaan yang lain dan orang ramai.
 
 Menyelaras dan melaksanakan semua strategi dan aktiviti-aktiviti ke arah pencapaian Dasar Ubat Nasional dalam memastikan ubat-ubatan perlu mampu diperolehi oleh rakyat untuk meningkatkan tahap kesihatan yang diharapkan. 
 
 Mengwujudkan pengkongsian maklumat harga ubat-ubatan yang mudah diakses oleh orang ramai di laman web awam. (www.pharmacy.gov.my).
 
 Merancang dan menyediakan maklumat-maklumat dan garis panduan ke arah pembentukan polisi berkaitan penstrukturan dan kawalan harga ubat-ubatan.
Dr. Nur Sufiza binti Ahmad
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pengurusan Formulari
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
nursufizamoh.gov.my
03-7841 3378
Penyelarasan dan pemantauan aktiviti berkaitan: 1. Pengurusan Formulari Ubat KKM (FUKKM) dan Patient Access Scheme (PASc) 2. Penilaian Ubat-ubatan dan Farmakoekonomik 3. Permohonan Ubat Kelulusan Khas
Pn. Hazlinda Nazli binti Naem
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pembangunan Profesion Farmasi
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
hazlindamoh.gov.my
03-7841 3271
-
Pn. Rohana binti Hassan
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Penjagaan Farmaseutikal
Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi
rohana_hassanmoh.gov.my
03-7841 3366
-
Pn. Siti Mariaton binti Abd Moksin
Timbalan Pengarah Gred UF54
Cawangan Pelesenan
Bahagian Penguatkuasaan Farmasi
siti_mariatonmoh.gov.my
03-7841 3243
Merancang, memantau, menyelaras dan melaksana dasar, polisi dan halatuju semua aktiviti pelesenan yang merangkumi aktiviti pelesenan, pemeriksaan premis, pengimportan, pengeksportan, penjualan dan penggunaan racun, dadah berbahaya, bahan psikotropik, prekursor dan substans terkawal bagi memastikan pematuhan kepada undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Bahagian Penguatkuasaan Farmasi.

Halaman-halaman