Frequently Asked Question

Licensing (3)

Soalan-Soalan Lazim ini adalah selaras dengan penguatkuasaan Akta Racun (Pindaan) 2022 dan bertujuan sebagai rujukan kepada ahli farmasi berlesen dan ahli farmasi berdaftar.

Klik di sini untuk soalan lazim berkaitan Aktiviti Pelesenan Selaras Penguatkuasaan Akta Racun (Pindaan) 2022.

Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan Soalan-Soalan Lazim ini boleh diemel kepada pelesenanbpf@moh.gov.my

These FAQs are in line with the enforcement of the Poisons (Amendment) Act 2022 and act as a reference for all licensed pharmacists and registered pharmacists.

If you have any enquiries, please email us at pelesenanbpf@moh.gov.my.

Permohonan Lesen Racun Jenis A/ B/ E dan Permit Sodium Hidroksia (NaOH)

Mulai 1 Januari 2017, semua permohonan lesen racun jenis A/ B/ E dan Permit Sodium Hidroksida (NaOH) mestilah dipohon melalui sistem My.Pharma-C. Ini termasuklah permohonan baru, permohonan pembaharuan, permohonan pindaan dan permohonan pembatalan lesen/permit. Permohonan yang dihantar secara manual tidak akan diproses. Pembayaran lesen/permit juga adalah melalui perbankan internet yang dibuat secara terus melalui sistem My.Pharma-C. Pembayaran secara manual seperti wang pos, bank draf dan cek tidak lagi diterima. Sila layari https://mypharma-c.pharmacy.gov.my/login.php  untuk akses kepada sistem My.Pharma-C.

Klik di SINI untuk memuat turun Manual Pengguna bagi permohonan menerusi atas talian.

All cosmetic products must be notified to the National Pharmaceutical Regulatory Division (NPRA), Ministry of Health Malaysia.

Any advertisement relating to cosmetic products must comply with the Guideline For Cosmetic Advertisement and have no medical claims. Legal actions may be taken against any cosmetic products advertisements with medical claims. Advertisement approval from Medicine Advertisement Board (MAB) is not required.

Semua produk kosmetik mestilah bernotifikasi dengan Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA), Kementerian Kesihatan Malaysia.

Pengiklanan produk kosmetik mestilah mematuhi Garis Panduan Pengiklanan Kosmetik dan tiada sebarang tuntutan perubatan ke atas produk kosmetik dibenarkan. Tindakan perundangan boleh diambil ke atas pengiklan yang mengiklankan produk kosmetik dengan tuntutan perubatan dan menyalahi kod. Pengiklanan produk kosmetik tidak memerlukan kelulusan Lembaga Iklan Ubat.

Testimoni hanya dibenarkan bagi produk berdaftar yang didaftarkan di bawah kategori ‘X’. Sebarang testimoni oleh orang awam di dalam iklan perlu disokong dengan ‘consent letter of testimony”.

Testimony is only allowed for products registered under the category of 'X'. Any testimony by members of the public in the advertisement should carry a 'consent letter of testimony’.

The use of the word 'weight loss' or 'slimming' in advertisement of weight loss product are allowed according to the terms and conditions set by MAB. Please consult and seek advice from MAB's Secretariat before putting that claim in the advertisements.

Penggunaan perkataan 'weight loss' atau  'slimming'  dalam iklan produk menurunkan berat badan adalah dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh LIU. Sila rujuk dan dapatkan nasihat daripada urus setia LIU sebelum meletakkan tuntutan tersebut dalam iklan.

Perkara ini adalah tidak dibenarkan kerana sebarang pindaan pada format iklan perlu diluluskan terlebih dahulu oleh LIU sebelum ianya boleh disiarkan. 

This is not allowed because any amendment on the advertisement format must be approved by the MAB prior to publishing.

Sebarang pindaan pada format iklan perlu dirujuk kepada Sekretariat LIU sebelum diberi kelulusan.

Sijil kelulusan atau kebenaran bertulis daripada LIU akan dikeluarkan dalam tempoh 5 hari bekerja.

Certificate of approval or written permission from the MAB will be issued within 5 working days.

Sebarang jenis penyebaran maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kesihatan boleh diklasifikasikan sebagai iklan termasuklah melalui internet. Kelulusan LIU adalah diperlukan sebelum ianya boleh dipaparkan kepada masyarakat.

All type of dissemination of information about products and health services including on the internet are classified as advertisement. Therefore, MAB approval is required before it can be published to the public.

Sebarang pengiklanan produk farmaseutikal melalui radio adalah dibenarkan dan sah bagi tempoh 3 tahun kalendar. Walau bagaimanapun "caller segment" adalah tidak dibenarkan.

You may sponsor the radio show but any medicinal product advertisements on the radio require approval from MAB. The approval is valid for a period of 3 years calendar. However "caller segment" is not permitted.

Yes, MAB does control pharmaceutical product advertisements made by direct selling companies and has issued approvals for several advertisements.

Ya, LIU telah meluluskan beberapa iklan berkaitan produk farmaseutikal yang dijual dan dipasarkan oleh syarikat jualan langsung.

Semua iklan yang telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat (LIU) akan diberikan nombor kelulusan (cth: KKLIU 1234/2021 ). Nombor kelulusan iklan tersebut wajib dipamerkan pada setiap iklan yang disiarkan. Sekiranya pengguna mengesyaki terdapat iklan produk farmaseutikal atau iklan perkhidmatan kesihatan yang tidak mendapat kelulusan LIU atau tidak mempamerkan nombor kelulusan LIU, aduan boleh dibuat kepada Urusetia LIU.  

All advertisements that have been approved by MAB were given approval number (eg KKLIU 1234/2021). Advertisement approval number must be displayed on every advertisement. If any pharmaceutical product or health service advertisements were found without approval or not displaying their KKLIU number, members of the public may launch a complaint to the secretariat of Medicine Advertisement Board.

Yes, approval from MAB is still required because product registration and product advertisement are two different issues. The registration of a product aims to ensure quality, safety and efficacy of the product and are under jurisdiction of the Drug Control Authority (DCA) whereas MAB only controls product advertisements. This is to protect consumers from misleading advertisements and to ensure all advertisements published comply with the requirements of the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956 and its Regulations.

Ya, kelulusan LIU masih diperlukan kerana pendaftaran produk dan pengiklanannya adalah dua perkara berbeza. Pendaftaran sesuatu produk bergantung kepada kualiti, keselamatan dan efikasi produk tersebut manakala LIU mengawal dari segi aspek pengiklanan produk. Ini bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat di samping memastikan iklan itu mematuhi keperluan Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956 dan peraturan-peraturannya.

Semua iklan berkaitan produk berdaftar perlu dinilai dan mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat terlebih dahulu walaupun ia tidak mempunyai sebarang tuntutan perubatan berlebihan.    

All registered medicinal product advertisements requires prior approval from the Medicine Advertisement Board before they are published, eventhough it does not have any excessive medical claims.

Perkhidmatan Aesthetik adalah diklasifikasikan sebagai rawatan perubatan dan mestilah dijalankan oleh pengamal perubatan berdaftar. Ianya boleh diiklankan dengan kelulusan daripada LIU.

Aesthetic services are catogorised as medical treatment and should be conducted by a registered medical practitioner. It can be only be advertised with the approval of the MAB.

The MAB does not control advertisements related to services offered by fitness centers provided that no medical services are advertised.

LIU tidak mengawal iklan berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pusat kecergasan selagi mana ia tidak mengiklankan perkhidmatan perubatan.

Minuman Tongkat Ali dan Kacip Fatimah adalah diklasifikasikan sebagai produk makanan dan dikawal oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Iklan produk makanan tidak memerlukan kelulusan LIU. Iklan produk makanan tidak dibenarkan membuat sebarang tuntutan perubatan, seperti meningkatkan keupayaan seksual, mengurangkan sakit-sakit sendi, menurunkan paras gula dan sebagainya. 

Iklan makanan tidak dibenarkan meletakkan sebarang tuntutan perubatan. Mengurangkan paras gula dalam darah adalah dianggap sebagai tuntutan perubatan. Kencing manis adalah salah satu daripada 20 jenis penyakit yang tidak boleh diiklankan seperti diperuntukkan di bawah Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956. 

Advertisement of food products are not allowed to make any medical claims such as reducing blood sugar level.  Diabetes mellitus is one of the 20 types of diseases that is prohibited to be advertised as stipulated under the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956.

Sekiranya iklan keguguran rambut melibatkan produk farmaseutikal, iklan tersebut perlu mendapatkan kelulusan LIU. Iklan tersebut tidak dibenarkan mempunyai tuntutan atau pernyataan bahawa:

 • Kebotakan boleh dicegah 
 • Keguguran rambut boleh dihentikan
 • Merangsang dan menggalakkan pertumbuhan rambut

Approval from the MAB is required prior to advertisement of hair loss products. These advertisements are not allowed to have any claims or statements regarding:

• Baldness can be prevented

• Hair loss can be stopped

• Stimulate and encourage hair growth

Kelulusan LIU tidak diperlukan untuk program pengurangkan berat badan selagi mana ia tidak melibatkan iklan atau promosi produk. 

MAB approval is not required for weight reduction program as long as it does not involve the advertisement or promotion of the products.

Sebarang kelulusan pada format iklan adalah berdasarkan kepada Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956 dan peraturannya. Selain itu, semua format iklan perlu mematuhi garis panduan pengiklanan dan polisi yang dikeluarkan oleh Lembaga Iklan Ubat. Mana-mana tuntutan dan format iklan yang tidak mematuhi akta, garispanduan dan polisi, LIU berhak meminda tuntutan dan format tersebut.

Approval for any advertisement format is based on the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956 and its regulations. In addition, advertisement formats must also comply with advertising guidelines and policies issued by the MAB. MAB has the right to amend any claims and advertisement formats that do not comply with the act, guidelines and policies.

Sebarang perubahan pada format iklan yang telah diluluskan perlu mendapatkan kelulusan semula daripada LIU terlebih dahulu. Permohonan pindaan boleh dikemukakan dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan iklan.

Kelulusan oleh USFDA tidak bermaksud sesuatu ubat itu sudah berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua ubat-ubatan perlu didaftarkan terlebih dahulu sebelum boleh dijual atau dipasarkan di Malaysia. Semua iklan ubat-ubatan yang hendak disiarkan perlu mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat KKM terlebih dahulu.

A medicine approved by the USFDA does not mean that it is registered with the Drug Control Authority, Ministry of Health Malaysia. All medicines must be registered before they are sold or marketed in Malaysia. Prior approval from the Medicine Advertisements Board (MAB) MOH is required before any advertisement of medicine is published.

Food supplements and drinks are classified as food. Food and drinks products are controlled by the Food Safety and Quality Division (FSQ), MOH. However, depending on the composition and claims, they can be classified as pharmaceuticals and need to be registered with the Drug Control Authority (DCA). 

Produk minuman adalah dikategorikan sebagai makanan. Oleh yang demikian, produk ini dikawal oleh pihak Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM). Untuk sebarang maklumat lanjut berkaitan produk tersebut, pihak Puan boleh menghubungi BKKM di 03-8885 0797.

Secara umumnya, amalan gaya hidup sihat melalui pengambilan diet yang seimbang serta senaman yang bersesuaian merupakan cara yang terbaik bagi menangani masalah berat badan berlebihan.

Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) melalui Bahagian Regulator Farmasi Negara (NPRA) hanya berkuasa mengawal pendaftaran produk farmaseutikal dan kosmetik. Ini tidak termasuk produk kesihatan yang dikategorikan sebagai makanan. Secara umumnya, penggunaan sebarang produk makanan atau penjagaan diri lazimnya bergantung pada budi bicara pengguna itu sendiri.

General (43)

Penggunaan perkataan 'weight loss' atau  'slimming'  dalam iklan produk menurunkan berat badan adalah dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh LIU. Sila rujuk dan dapatkan nasihat daripada urus setia LIU sebelum meletakkan tuntutan tersebut dalam iklan.

The use of the word 'weight loss' or 'slimming' in advertisement of weight loss product are allowed according to the terms and conditions set by MAB. Please consult and seek advice from MAB's Secretariat before putting that claim in the advertisements.

Sebarang pengiklanan produk farmaseutikal melalui radio adalah dibenarkan dan sah bagi tempoh 3 tahun kalendar. Walau bagaimanapun "caller segment" adalah tidak dibenarkan.

You may sponsor the radio show but any medicinal product advertisements on the radio require approval from MAB. The approval is valid for a period of 3 years calendar. However "caller segment" is not permitted.

Semua iklan yang telah diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat (LIU) akan diberikan nombor kelulusan (cth: KKLIU 1234/2021 ). Nombor kelulusan iklan tersebut wajib dipamerkan pada setiap iklan yang disiarkan. Sekiranya pengguna mengesyaki terdapat iklan produk farmaseutikal atau iklan perkhidmatan kesihatan yang tidak mendapat kelulusan LIU atau tidak mempamerkan nombor kelulusan LIU, aduan boleh dibuat kepada Urusetia LIU.  

All advertisements that have been approved by MAB were given approval number (eg KKLIU 1234/2021). Advertisement approval number must be displayed on every advertisement. If any pharmaceutical product or health service advertisements were found without approval or not displaying their KKLIU number, members of the public may launch a complaint to the secretariat of Medicine Advertisement Board.

Upon receiving your complaint, you will be notified through e-mail within 24 hours.

Bahagian ini akan memaklumkan kepada pengadu berkenaan status penerimaan aduan melalui e-mel dalam tempoh 24 jam.

Semua iklan berkaitan produk berdaftar perlu dinilai dan mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat terlebih dahulu walaupun ia tidak mempunyai sebarang tuntutan perubatan berlebihan.    

All registered medicinal product advertisements requires prior approval from the Medicine Advertisement Board before they are published, eventhough it does not have any excessive medical claims.

Aduan boleh dibuat melalui telefon, e-mel atau secara dalam talian di SINI. Selain itu, aduan juga boleh dibuat dengan cara menghubungi pejabat Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Negeri yang berdekatan.

Complaints can be made through phone call, email or via online HERE. You may also lodge your complaints to any nearby Pharmacy Enforcement Branch office.

Semua produk farmaseutikal termasuk suplemen kesihatan dan ubat-ubatan tradisional perlu berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) sebelum dipasarkan di Malaysia. Penilaian terhadap produk perlu dijalankan bagi memastikan kualiti, dan keselamatan produk farmaseutikal serta ubat-ubatan traditional terjamin untuk digunakan oleh masyarakat Malaysia. Selain itu, penilaian keberkesanan juga dijalankan bagi memastikan produk farmaseutikal yang berada dipasaran tempatan adalah berkesan.

Produk yang berdaftar dengan PBKD mempunyai dua ciri-ciri utama iaitu:

 1. Nombor Pendaftaran MAL
 2. Pelekat Hologram FarmaTagTM

Kedua-dua ciri ini perlu dipamerkan pada setiap pek jualan ubat-ubatan.

 

Nombor Pendaftaran MAL

Nombor pendaftaran MAL dimulakan dengan 'MAL', diikuti dengan 8 angka, dan diakhiri dengan kod produk.

Contoh Nombor pendaftaran MAL :    MAL12345678X

Maksud bagi setiap Kod Produk adalah seperti yang berikut:

A:         Ubat terkawal (Ubat preskripsi)

X:         Ubat terkawal tanpa preskripsi atau ubat over-the-counter (OTC)

T:         Ubat tradisional

N:        Suplemen kesihatan contohnya vitamin atau mineral

 

Pelekat Hologram FarmaTagTM

Ketulenan Pelekat Hologram boleh disemak menggunakan :

a. Dekoder

Pengguna juga boleh memeriksa ketulenan hologram FarmaTagTM yang terdapat pada kotak produk menggunakan dekoder yang terdapat di semua premis farmasi berlesen dan pejabat Cawangan Penguatkuasaan Farmasi di setiap negeri.

b. Aplikasi FarmaTag Checker

Aplikasi ini boleh di muat turun secara percuma daripada Google Play, App Store atau Huawei AppGallery.

 

Sebelum menggunakan ubat-ubatan, pastikan produk tersebut mempunyai Nombor Pendaftaran MAL dan Pelekat Hologram FarmaTagTM. Pengguna juga boleh menyemak status pendaftaran produk farmaseutikal melalui:

a. Laman sesawang Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)

Pautan laman sesawang NPRA adalah https://www.npra.gov.my/. Pengguna boleh menggunakan butang                “Produk Status” untuk memulakan pencarian.  

b. Aplikasi MediQuest

Aplikasi ini boleh dimuat turun secara percuma melalui aplikasi Android Google Play (untuk pengguna                  telefon bimbit jenis android) atau OS Apps Store (untuk pengguna telefon bimbit jenis iPhone).

All pharmaceutical products including health supplements and traditional preparations must be registered with the Drug Control Authority (DCA) of Malaysia before being marketed in Malaysia. Evaluation of the products' quality, safety and efficacy (except for traditional preparations and health supplements) are carried out to ensure safety to the public.

This to ensure that products registered with the DCA are safe to be taken by the public. Products registered with the DCA has two main features, the registration number and genuine hologram sticker. The registration number starts with 'MAL', followed by eight numbers, and ending with the letter T,A,X or N.

To check the list of products registered with the DCA, visit the official website of the National Pharmaceutical Regulatory Agency, www.npra.gov.my. Click on the 'Registered Product Search' (Quest 3) and enter the details of the product to start the search.

To check the authenticity of the hologram sticker, use the Meditag hologram decoder available at the nearby pharmacy shop.

Perkhidmatan Aesthetik adalah diklasifikasikan sebagai rawatan perubatan dan mestilah dijalankan oleh pengamal perubatan berdaftar. Ianya boleh diiklankan dengan kelulusan daripada LIU.

Aesthetic services are catogorised as medical treatment and should be conducted by a registered medical practitioner. It can be only be advertised with the approval of the MAB.

LIU tidak mengawal iklan berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pusat kecergasan selagi mana ia tidak mengiklankan perkhidmatan perubatan.

The MAB does not control advertisements related to services offered by fitness centers provided that no medical services are advertised.

Minuman Tongkat Ali dan Kacip Fatimah adalah diklasifikasikan sebagai produk makanan dan dikawal oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Iklan produk makanan tidak memerlukan kelulusan LIU. Iklan produk makanan tidak dibenarkan membuat sebarang tuntutan perubatan, seperti meningkatkan keupayaan seksual, mengurangkan sakit-sakit sendi, menurunkan paras gula dan sebagainya. 

Iklan makanan tidak dibenarkan meletakkan sebarang tuntutan perubatan. Mengurangkan paras gula dalam darah adalah dianggap sebagai tuntutan perubatan. Kencing manis adalah salah satu daripada 20 jenis penyakit yang tidak boleh diiklankan seperti diperuntukkan di bawah Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956. 

Advertisement of food products are not allowed to make any medical claims such as reducing blood sugar level.  Diabetes mellitus is one of the 20 types of diseases that is prohibited to be advertised as stipulated under the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956.

Sekiranya iklan keguguran rambut melibatkan produk farmaseutikal, iklan tersebut perlu mendapatkan kelulusan LIU. Iklan tersebut tidak dibenarkan mempunyai tuntutan atau pernyataan bahawa:

 • Kebotakan boleh dicegah 
 • Keguguran rambut boleh dihentikan
 • Merangsang dan menggalakkan pertumbuhan rambut

Approval from the MAB is required prior to advertisement of hair loss products. These advertisements are not allowed to have any claims or statements regarding:

• Baldness can be prevented

• Hair loss can be stopped

• Stimulate and encourage hair growth

Kelulusan LIU tidak diperlukan untuk program pengurangkan berat badan selagi mana ia tidak melibatkan iklan atau promosi produk. 

MAB approval is not required for weight reduction program as long as it does not involve the advertisement or promotion of the products.

Sebarang kelulusan pada format iklan adalah berdasarkan kepada Akta Ubat (Iklan dan Penjualan) 1956 dan peraturannya. Selain itu, semua format iklan perlu mematuhi garis panduan pengiklanan dan polisi yang dikeluarkan oleh Lembaga Iklan Ubat. Mana-mana tuntutan dan format iklan yang tidak mematuhi akta, garispanduan dan polisi, LIU berhak meminda tuntutan dan format tersebut.

Approval for any advertisement format is based on the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956 and its regulations. In addition, advertisement formats must also comply with advertising guidelines and policies issued by the MAB. MAB has the right to amend any claims and advertisement formats that do not comply with the act, guidelines and policies.

Sebarang perubahan pada format iklan yang telah diluluskan perlu mendapatkan kelulusan semula daripada LIU terlebih dahulu. Permohonan pindaan boleh dikemukakan dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh kelulusan iklan.

Sebarang jenis penyebaran maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kesihatan boleh di klasifikasikan sebagai iklan termasuklah melalui internet. Kelulusan LIU adalah diperlukan sebelum ianya boleh dipaparkan kepada masyarakat.

Ya, LIU telah meluluskan beberapa iklan berkaitan produk farmaseutikal yang dijual dan dipasarkan oleh syarikat jualan langsung.

Sila semak sijil kelulusan yang telah dikeluarkan oleh LIU dan pastikan format yang dilampirkan telah ditandatangani oleh Setiausaha dan penterjemah LIU. Pastikan nombor kelulusan pada format iklan adalah sama seperti nombor pada sijil kelulusan iklan. Contoh nombor kelulusan iklan adalah: ‘KKLIU/1234/2004/ABC’.

Ya, kelulusan LIU masih diperlukan kerana pendaftaran produk dan pengiklanannya adalah dua perkara berbeza.

Pendaftaran sesuatu produk bergantung kepada keselamatan dan efikasi produk tersebut manakala LIU mengawal dari segi aspek pengiklanan produk. Ini bagi mengelakkan kekeliruan dikalangan masyarakat disamping memastikan iklan itu mematuhi keperluan Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956 dan peraturan-peraturannya.

Kelulusan oleh USFDA tidak bermaksud sesuatu ubat itu sudah berdaftar dengan Pihak Berkuasa Kawalan Dadah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua ubat-ubatan perlu didaftarkan terlebih dahulu sebelum boleh dijual atau dipasarkan di Malaysia. Semua iklan ubat-ubatan yang hendak disiarkan perlu mendapatkan kelulusan Lembaga Iklan Ubat KKM terlebih dahulu.

A medicine approved by the USFDA does not mean that it is registered with the Drug Control Authority, Ministry of Health Malaysia. All medicines must be registered before they are sold or marketed in Malaysia. Prior approval from the Medicine Advertisements Board (MAB) MOH is required before any advertisement of medicine is published.

Aduan boleh dibuat melalui telefon, e-mel atau secara bertulis kepada Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi. Anda juga boleh menghubungi pejabat Cawangan Penguatkuasa Farmasi yang berdekatan

Complaints can be lodge either by phone, e-mail or in writing to the Senior Director of Pharmaceutical Services. You can also contact the nearest Pharmacy Enforcement Branch office.

A cosmetic product needs to be notified by the Drug Control Authority (DCA). For further information please contact 0378835400 or www.npra.gov.my.

Semua produk kosmetik yang ingin dipasarkan di Malaysia perlu dinotifikasikan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan prosedur notikikasi produk kosmetik melalui pautan ini https://www.npra.gov.my/index.php/en/cosmetic-main-page.html.

Sekiranya maklumat lanjut diperlukan, hubungi  pegawai yang bertugas di Unit Kosmetik di talian 03-78835537 atau emelkan ke kosmetik@npra.gov.my.

Pembuangan ubat ke dalam sumber air melalui sinki atau tandas boleh menyebabkan kesan pencemaran alam sekitar. Untuk makluman, loji kumbahan tidak berupaya merawat sisa kimia dalam air kumbahan, dan ini boleh menyebabkan pencemaran sistem pengairan. Selain itu, sisa ubat-ubatan yang mengandungi bahan kimia larut air boleh memasuki sistem pengairan dan seterusnya membahayakan hidupan akuatik.

Oleh yang demikian, pesakit dinasihatkan agar tidak membuang ubat-ubatan berlebihan atau ubat-ubatan yang telah luput ke dalam sumber air, sebaliknya pesakit disarankan agar memulangkan semula ubat-ubatan tersebut ke hospital atau klinik kesihatan kerajaan yang berdekatan agar pelupusan ubat boleh dilakukan dengan cara yang betul.

Ubat-ubatan boleh dikategorikan dalam 2 jenis, iaitu Ubat Terkawal dan ubat am. Ubat Terkawal merupakan ubat yang hanya boleh diperolehi dengan preskripsi doktor (sebagai contoh, ubat darah tinggi atau ubat

kencing manis), manakala ubat am merupakan ubat yang boleh dibeli tanpa preskripsi doktor (sebagai contoh, ubat suplemen kesihatan atau vitamin).

Pengkelasan ini boleh dikenalpasti berpandukan abjad yang digunakan pada hujung nombor pendaftaran ubat.  Abjad A digunakan untuk merujuk kepada ubat terkawal manakala abjad T dan X digunakan bagi ubat am.

Pegawai Farmasi KKM, dengan kelulusan daripada Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) telah dibenarkan melakukan pekerjaan luar (lokum) sejak tahun 2006.

Walau bagaimanapun, berkuatkuasa 23 Mac 2011, kebenaran untuk melakukan lokum kepada semua Pegawai Farmasi telah ditangguhkan demi kepentingan penyampaian perkhidmatan kesihatan di KKM. Terkini, bilangan pegawai farmasi di komuniti farmasi adalah terhad dan menyebabkan waktu perkhidmatan yang terhad.

Maka Bahagian Perkhidmatan Farmasi (BPF) KKM telah mengkaji semula dan mengemaskini tatacara permohonan lokum sedia ada berdasarkan maklum balas dan isu-isu yang timbul sebelum ini. Jesteru, dengan persetujuan KPK, BPF KKM telah membenarkan Pegawai Farmasi KKM untuk melakukan lokum.  

Untuk keterangan lanjut sila rujuk pautan berikut:
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/syarat-syarat-melakukan-lokum-carta-alir-proses-permohonan-lokum.html
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/borang-permohonan-rekod-aktiviti-lokum-pegawai-farmasi-kkm.html

 

Pengguna (8)

Terdapat Peraturan Permohonan Bantuan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Melibatkan Ubat. Peraturan ini digunapakai apabila ubat-ubatan tersebut tidak dapat disediakan atau dibekal oleh hospital kerajaan. Berikut disenaraikan prosedur permohonan pembiayaan perbelanjaan melibatkan ubat bagi penjawat awam yang masih bertugas:

 1. Pesakit mendapat rawatan di hospital / klinik kerajaan
 2. Perbelanjaan bagi pembekalan ubat diperaku (prescribed) oleh Pegawai Perubatan kerajaan dan disahkan tidak dapat dibekalkan/disediakan oleh hospital/klinik kerajaan boleh dipertimbangkan dengan syarat ubat tersebut disenaraikan di dalam senarai ubat-ubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)/hospital universiti. Permohonan dikemukakan menggunakan Borang Perubatan 1/09
 3. Permohonan diluluskan oleh Ketua Jabatan di mana pesakit  itu bertugas
 4. Bayaran perbelanjaan adalah ditanggung oleh jabatan di mana pesakit itu bertugas
 5. Pesakit menerima bekalan ubat-ubatan selepas permohonan diluluskan dan pembayaran dibuat oleh jabatan

Permohonan bagi pembekalan ubat untuk tempoh yang berpanjangan adalah dibenarkan. Namun begitu, kelulusan oleh Ketua Jabatan adalah tertakluk kepada had perbelanjaan bagi pembekalan ubat untuk tempoh tiga bulan sahaja bagi setiap permohonan. Pihak Tuan/Puan disyorkan untuk mengisi Borang Perubatan 1/09 serta mendapatkan kelulusan Ketua Jabatan terlebih dahulu.

Semua produk ubat-ubatan di Malaysia perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) terlebih dahulu sebelum dipasarkan kepada pengguna termasuklah produk-produk yang dibuat di luar negara. Produk berdaftar adalah terjamin daripada segi Keselamatan (Safety), Kualiti (Quality) dan Keberkesanan (Efficacy). Produk berdaftar mempunyai nombor pendaftaran MAL (contoh MAL20125467T) dan label keselamatan Hologram pada pembungkusannya. Sekiranya sesuatu produk ubat tidak mempunyai  kedua-dua ciri ini, produk tersebut dikhuatiri tidak berdaftar dengan KKM. 

Semua ubat berdaftar mesti mempamerkan nombor pendaftarannya pada label atau pembungkusannya. No. pendaftaran dimulakan dengan huruf ‘MAL’ diikuti dengan 8 digit nombor dan di akhiri dengan huruf-huruf yang menunjukkan kategori pendaftaran produk tersebut iaitu :

Kategori pendaftaran produk:

A – ubat mengandungi racun terkawal (eg: antibiotik, darah tinggi)

X – ubat yang tidak mengandungi racun terkawal / OTC (eg: paracetamol, aspirin)

T - ubat tradisional (eg: Jamu, minyak urut, minyak gamat)

N – natural produk/ubat supplemen kesihatan (eg: minyak ikan kod, multivitamin, glucosamine)

H – Ubat Veterinar

 

Di samping itu juga, berkemungkinan terdapat kod pentadbiran yang digunakan oleh pihak Bahagian Regulatori Farmasi Negara diletakkan selepas kategori produk. Kod pentadbiran tersebut adalah :

 

C  – Contract Manufactured (the product is manufactured by a GMP certified contract manufacturer)

EFor Export Only (FEO) (the product is to be sold for export only and not for sale in the local market)

R –  Packed and/or repacked (the product is packed and/or repacked by an approved GMP certified packer and/or repacker)

SSecond source (the product is from a second source/ approved second manufacturer)

Y –  Orphan products

Z – Produk yang digezetkan sebagai berkadar sifar di bawah Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014, Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014.

 

Pengguna boleh menyemak status pendaftaran sesuatu produk melalui laman sesawang https://www.npra.gov.my / ATAU dengan menghubungi Bahagian Regulatori Farmasi Negara di talian 03-78835400.

Dalam laman sesawang tersebut boleh klik ikon ‘Produk Search’. Carian produk berdaftar boleh dibuat dengan menggunakan :

 • nama produk
 • nombor pendaftaran
 • nama pemegang pendaftaran
 • bahan-bahan aktif
 • nama pengilang/pengimport

Jika produk tersebut adalah produk yang berdaftar, status pendaftaran akan dipaparkan. Selepas memeriksa nombor pendaftaran, pengguna dinasihatkan untuk menyemak kesahihan label hologram melalui ahli farmasi di hospital, klinik atau premis farmasi berdekatan.

Selain itu, orang ramai juga boleh memuat turun aplikasi NPRA Product Status daripada Google Play Store bagi menyemak status pendaftaran produk tersebut.

All medicinal products in Malaysia, including imported medicines, must be registered with the Ministry of Health Malaysia (MOH)  before they can be sold or marketed to consumers. Registered products are guaranteed in terms of Safety, Quality and Efficacy. Registered medicines must carry both registration numbers (ie  MAL20125467T) and  Meditag Hologram labels on its label or packaging. A valid registration number begins with “MAL”, followed by 8-digit numbers and ends with an alphabet to indicate their registration category. The categories of registered product are as follows:

A – Controlled medicines
X – Over the counter medicines (OTC)
T – Natural Products/ Traditional Medicines
N – Health Supplements
H - Veterinary Products

In addition, there may be administrative codes used by the National Pharmaceutical Regulatory Agency after the product category. The administrative code is:

C  – Contract Manufactured (the product is manufactured by a GMP certified contract manufacturer)
E – For Export Only (FEO) (the product is to be sold for export only and not for sale in the local market)
R –  Packed and/or repacked (the product is packed and/or repacked by an approved GMP certified packer and/or repacker)
S – Second source (the product is from a second source/ approved second manufacturer)
Y –  Orphan products
Z – Products gazetted as zero-rated under the Goods and Services Tax Act 2014, Goods and Services Tax (Zero-Rated Supplies) Order 2014.

Users can check the registration status of a product through the https://www.npra.gov.my / OR by contacting the National Pharmaceutical Regulatory Agency at 03-78835400.

In that website you can click on the 'Product Search' icon. Search for registered products can be done using:

•    Product Name
•    Registration Number
•    Registration Holder Name
•    Active Ingridient
•    Manufacturer / Importer Name

If the product is a registered product, the registration status will be displayed. After checking the registration number, you are advised to check the validity of the hologram label through a pharmacist at nearby hospital, clinic or pharmacy.

In addition, people can also download the NPRA Product Status application from the Google Play Store to check the status of their product registration.

 

Aduan boleh dibuat melalui telefon, e-mel atau secara bertulis kepada Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi. Anda juga boleh menghubungi pejabat Cawangan Penguatkuasa Farmasi yang berdekatan

Complaints can be lodge either by phone, e-mail or in writing to the Senior Director of Pharmaceutical Services. You can also contact the nearest Pharmacy Enforcement Branch office.

Terdapat Peraturan Permohonan Bantuan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Melibatkan Ubat. Peraturan ini digunapakai apabila ubat-ubatan tersebut tidak dapat disediakan atau dibekal oleh hospital kerajaan. Berikut disenaraikan prosedur permohonan pembiayaan perbelanjaan melibatkan ubat bagi penjawat awam yang masih bertugas :

 1. Pesakit mendapat rawatan di hospital/klinik kerajaan
 2. Perbelanjaan bagi pembekalan ubat diperaku (prescribed) oleh Pegawai Perubatan kerajaan dan disahkan tidak dapat dibekalkan/disediakan oleh hospital/klinik kerajaan boleh dipertimbangkan dengan syarat ubat tersebut disenaraikan dalam senarai ubat-ubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)/hospital universiti
 3. Permohonan dikemukakan menggunakan Borang Perubatan 1/09
 4. Permohonan diluluskan oleh Ketua Jabatan di mana pesakit itu bertugas
 5. Bayaran perbelanjaan adalah ditanggung oleh jabatan di mana pesakit itu bertugas
 6. Pesakit menerima bekalan ubat-ubatan selepas permohonan diluluskan dan pembayaran dibuat oleh jabatan
 7. Permohonan bagi pembekalan ubat untuk tempoh yang berpanjangan adalah dibenarkan
 8. Namun begitu, kelulusan oleh Ketua Jabatan adalah tertakluk kepada had perbelanjaan bagi pembekalan ubat untuk tempoh tiga bulan sahaja bagi setiap permohonan
 9. Pihak Puan disyorkan untuk mengisi Borang Perubatan 1/09 serta mendapatkan kelulusan Ketua Jabatan terlebih dahulu

Testimoni hanya dibenarkan bagi produk berdaftar yang didaftarkan di bawah kategori ‘X’. Sebarang testimoni oleh orang awam di dalam iklan perlu disokong dengan ‘consent letter of testimony”.

Testimony is only allowed for products registered under the category of 'X'. Any testimony by members of the public in the advertisement should carry a 'consent letter of testimony’.

Perkara ini adalah tidak dibenarkan kerana sebarang pindaan pada format iklan perlu diluluskan terlebih dahulu oleh LIU sebelum ianya boleh disiarkan. 

This is not allowed because any amendment on the advertisement format must be approved by the MAB prior to publishing.

Sebarang pindaan pada format iklan perlu dirujuk kepada Sekretariat LIU sebelum diberi kelulusan.

Sijil kelulusan atau kebenaran bertulis daripada LIU akan dikeluarkan dalam tempoh 5 hari bekerja.

Certificate of approval or written permission from the MAB will be issued within 5 working days.

Ya, LIU telah meluluskan beberapa iklan berkaitan produk farmaseutikal yang dijual dan dipasarkan oleh syarikat jualan langsung.

Yes, MAB does control pharmaceutical product advertisements made by direct selling companies and has issued approvals for several advertisements.

Ya, kelulusan LIU masih diperlukan kerana pendaftaran produk dan pengiklanannya adalah dua perkara berbeza. Pendaftaran sesuatu produk bergantung kepada kualiti, keselamatan dan efikasi produk tersebut manakala LIU mengawal dari segi aspek pengiklanan produk. Ini bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat di samping memastikan iklan itu mematuhi keperluan Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956 dan peraturan-peraturannya.

Yes, approval from MAB is still required because product registration and product advertisement are two different issues. The registration of a product aims to ensure quality, safety and efficacy of the product and are under jurisdiction of the Drug Control Authority (DCA) whereas MAB only controls product advertisements. This is to protect consumers from misleading advertisements and to ensure all advertisements published comply with the requirements of the Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956 and its Regulations.

Pengguna perlu isi Borang Pendaftaran Pengguna Intranet dan hantar kepada Seksyen Pengurusan Maklumat Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi.

Applicant is required to fill in the Borang Pendaftaran Pengguna Intranet form and submit to Seksyen Pengurusan Maklumat Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi.

The amendments of the MOH Drug Formulary is available at www.pharmacy.gov.my for reference within 2 weeks after the MOH Drug List Panel Review Meeting.

Boleh, Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB) membolehkan anda mendapatkan bekalan ubat susulan dari mana-mana fasiliti kesihatan terdekat dengan anda. Namun anda perlu memberitahu pegawai farmasi anda bahawa anda ingin menggunakan perkhidmatan SPUB.

Yes, you can. Through the Integrated Drug Dispensing System, you may now obtain the remaining prescription fill from any nearest government health facility. Just inform your pharmacist in order for you to utilise this service.

Buat masa ini, tidak semua fasiliti KKM menyediakan perkhidmatan ini.

Untuk maklumat lanjut berkenaan UMP1M ini, sila hubungi pegawai farmasi di fasiliti kesihatan kerajaan terdekat anda.

Sila rujuk graf Bilangan Farmasi Komuniti di Malaysia Mengikut Negeri dalam menu statistik. 

Refer to the Number of Pharmacy Community in Malaysia according to States which is available in the Statistics Menu.

Orang ramai yang berminat boleh merujuk maklumat di SINI

Buat masa ini, tidak semua fasiliti KKM menyediakan perkhidmatan ini. Untuk maklumat lanjut berkenaan UMP1M ini, sila hubungi pegawai farmasi di fasiliti kesihatan kerajaan terdekat anda.
(Rujuk senarai fasiliti yang menawarkan perkhidmatan UMP1M)

Pegawai Farmasi KKM, dengan kelulusan daripada Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) telah dibenarkan melakukan pekerjaan luar (lokum) sejak tahun 2006.

Walau bagaimanapun, berkuatkuasa 23 Mac 2011, kebenaran untuk melakukan lokum kepada semua Pegawai Farmasi telah ditangguhkan demi kepentingan penyampaian perkhidmatan kesihatan di KKM. Terkini, bilangan pegawai farmasi di komuniti farmasi adalah terhad dan menyebabkan waktu perkhidmatan yang terhad.

Maka Bahagian Perkhidmatan Farmasi (BPF) KKM telah mengkaji semula dan mengemaskini tatacara permohonan lokum sedia ada berdasarkan maklum balas dan isu-isu yang timbul sebelum ini. Jesteru, dengan persetujuan KPK, BPF KKM telah membenarkan Pegawai Farmasi KKM untuk melakukan lokum.  

Untuk keterangan lanjut sila rujuk pautan berikut:
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/syarat-syarat-melakukan-lokum-carta-alir-proses-permohonan-lokum.html
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/borang-permohonan-rekod-aktiviti-lokum-pegawai-farmasi-kkm.html

 

Sistem PhIS/ CPS dijangka akan dimulakan di 21 fasiliti pilot KKM pada Mac 2013 dan akan digunapakai di semua fasiliti Hospital dan Klinik Kesihatan KKM seluruh negara.

Produk (10)

Produk minuman adalah dikategorikan sebagai makanan. Oleh yang demikian, produk ini dikawal oleh pihak Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM). Produk makanan dan minuman tidak perlu berdaftar dengan KKM.

Walaubagaimanapun, produk makanan adalah dilarang untuk membuat sebarang tuntutan perubatan. Untuk sebarang maklumat lanjut berkaitan produk tersebut, hubungi BKKM di 03-8885 0797. Secara umumnya, amalan gaya hidup sihat melalui pengambilan diet yang seimbang serta senaman yang bersesuaian merupakan cara yang terbaik bagi menangani masalah berat badan berlebihan.

Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) melalui Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) hanya berkuasa mengawal pendaftaran produk farmaseutikal dan kosmetik. Ini tidak termasuk produk kesihatan yang dikategorikan sebagai makanan. Secara umumnya, penggunaan sebarang produk makanan atau penjagaan diri lazimnya bergantung pada budi bicara pengguna itu sendiri.

Semua produk kecantikan atau kosmetik perlu mendapat notifikasi yang diberikan oleh Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) sebelum dipasarkan di Malaysia. Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui Unit Kosmetik, Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut berkenaan prosedur notifikasi kosmetik. NPRA boleh dihubungi di 03-78835400 atau layari laman web rasmi NPRA di https://www.npra.gov.my. Klik pada 'Cosmetics' untuk memuat turun garis panduan yang digunakan untuk notifikasi produk kosmetik.

Penggunaan Logo halal adalah dibolehkan untuk produk kosmetik, dengan syarat mendapat persijilan halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau Jakim. Walau bagaimanapun, Penggunaan logo halal ini bergantung kepada permohonan sijil oleh pihak pengilang/pengedar dan bukan merupakan keperluan mandatori.

Untuk maklumat lanjut berkaitan kosmetik, layari laman web NPRA www.npra.gov.my, klik kosmetik untuk memuatturun garis panduan berkaitan notifikasi produk kosmetik.

The use of halal logo is permitted for cosmetic products, provided that the product is certified halal by the Islamic Development Department of Malaysia or JAKIM. However, certification of halal depends on application by the manufacturer / distributor to JAKIM and is not a mandatory requirement for cosmetics notification in Malaysia. For more information on cosmetics, visit the National Pharmacy Regulatory Agency (NPRA) official website, www.npra.gov.my, click on cosmetics to download the notification guidelines for cosmetic products.

Pembuangan ubat ke dalam sumber air melalui sinki atau tandas boleh menyebabkan kesan pencemaran alam sekitar. Untuk makluman, loji kumbahan tidak berupaya merawat sisa kimia dalam air kumbahan, dan ini boleh menyebabkan pencemaran sistem pengairan. Selain itu, sisa ubat-ubatan yang mengandungi bahan kimia larut air boleh memasuki sistem pengairan dan seterusnya membahayakan hidupan akuatik.Oleh yang demikian, pesakit dinasihatkan agar tidak membuang ubat-ubatan berlebihan atau ubat-ubatan yang telah luput ke dalam sumber air, sebaliknya pesakit disarankan agar memulangkan semula ubat-ubatan tersebut ke hospital atau klinik kesihatan kerajaan yang berdekatan agar pelupusan ubat boleh dilakukan dengan cara yang betul.

Ubat-ubatan boleh dikategorikan dalam 2 jenis, iaitu Ubat Terkawal dan ubat am.

Ubat Terkawal merupakan ubat yang boleh diperolehi dengan preskripsi doktor (sebagai contoh, ubat darah tinggi atau ubat kencing manis), manakala ubat am merupakan ubat yang boleh dibeli tanpa preskripsi doktor (sebagai contoh, ubat suplemen kesihatan atau vitamin).

Maklumat lanjut berkaitan  klasifikasi ubat iaitu sama ada ubat tersebut digolongkan dalam Ubat Terkawal atau ubat am, boleh dirujuk pada ahli farmasi di hospital, klinik kesihatan atau farmasi komuniti.

Ada. 

Pemegang perakuan pendaftaran ubat-ubatan perlu melabel dan mengisytiharkan pada label sekiranya terdapat bahan berasaskan sumber haiwan seperti magnesium stearate, gliserin atau gelatin pada produk farmaseutikal. Jika gagal berbuat demikian, KKM berhak untuk membatalkan/menggantung pendaftaran ubat tersebut.

Penentuan sesuatu ubat bebas daripada sumber haiwan sama ada bovine, porsine dan lain-lain, melibatkan proses yang kompleks, namun dengan kecanggihan teknologi terkini, sumber bahan haiwan boleh disahkan.

Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan bahawa ubat berunsurkan sumber yang ditegah hanya diharuskan sekiranya tiada ubat daripada sumber halal lain, dan digunakan dalam keadaan darurat. Sila hubungi JAKIM untuk maklumat lanjut.

Yes, there are.

Pharmaceutical product registration holders must label, and declare on the label, if the product contains animal-derived materials such as magnesium stearate, glycerine or gelatine. Should the company fail to do so, the MOH has the right to suspend or deregister said product.

Even though determining whether a medicine is free from animal-derived substances be it bovine, porcine or other involves a complex process, detection is possible with the current advanced technology available.

The National Fatwa Council Committee convened and decided that pharmaceuticals/medicines containing prohibited substances should only be consumed if there are no other medicine of halal source available, and it is used in an emergency. Please contact JAKIM for more information.

Food supplements and drinks are classified as food. Food and drinks products are controlled by the Food Safety and Quality Division (FSQ), MOH. However, depending on the composition and claims, they can be classified as pharmaceuticals and need to be registered with the Drug Control Authority (DCA). 

Produk minuman adalah dikategorikan sebagai makanan. Oleh yang demikian, produk ini dikawal oleh pihak Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM). Untuk sebarang maklumat lanjut berkaitan produk tersebut, pihak Puan boleh menghubungi BKKM di 03-8885 0797.

Secara umumnya, amalan gaya hidup sihat melalui pengambilan diet yang seimbang serta senaman yang bersesuaian merupakan cara yang terbaik bagi menangani masalah berat badan berlebihan.

Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD) melalui Bahagian Regulator Farmasi Negara (NPRA) hanya berkuasa mengawal pendaftaran produk farmaseutikal dan kosmetik. Ini tidak termasuk produk kesihatan yang dikategorikan sebagai makanan. Secara umumnya, penggunaan sebarang produk makanan atau penjagaan diri lazimnya bergantung pada budi bicara pengguna itu sendiri.

Kerjaya (17)

Permohonan mestilah menggunakan borang Permohonan Pertukaran KKM (LAMPIRAN D) dan dihantar melalui Ketua Jabatan dan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) kepada Bahagian Sumber Manusia, KKM.

Applicant is required to fill in the Permohonan Pertukaran KKM (LAMPIRAN D) form and submit to Bahagian Sumber Manusia, KKM through Head of Department and State Deputy Health Director (Pharmacy).

Kebiasaannya, Persatuan Farmasi Malaysia (MPS) menganjurkan sesi tutorial bagi calon peperiksaan. Untuk maklumat lanjut, bolehlah melayari laman web www.mps.org.com.my

 1. Dangerous Drug Act 1952 (Act 234) and Drug Dependants (Treatmentand Rehabilitation) Act 1983 (Act 283), Regulations and Rules
 2. Malaysian Laws on Poisons and Sale of Drugs
 3. Code of Conduct for Pharmacist and Bodies Corporate 2009
 1. Terdapat sebanyak 50 soalan Multiple Choice Questions (MCQ) dan 5 soalan esei pendek dalam bentuk “open book format”.
 2. Calon perlu menjawab semua soalan dalam tempoh 3 jam 30 minit.

3 kali setahun iaitu pada bulan Mac, Jun dan November.

Golongan yang telah berdaftar di luar negara serta mempunyai kelayakan ijazah farmasi yang diiktiraf oleh LFM. Mereka juga perlu lulus Peperiksaan Perundangan Farmasi.

 1. Pengecualian daripada menjalani latihan provisional tidak diberikan kepada golongan berkenaan. Pemohon yang ingin berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia perlu menjalani latihan provisional selama setahun di premis latihan yang tersenarai di dalam Jadual Kedua, Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951.
 2. Walaubagaimanapun,bagi pemohon yang mempunyai kelayakan PhD dalam bidang farmasi, mereka boleh diberikan pengecualian dari perkhidmatan wajib,namun sekiranya mereka belum menjalani latihan provisional, mereka perlu menjalani latihan provisional terlebih dahulu dan lulus Peperiksaan Perundangan Farmasi sebelum layak diberikan pendaftaran penuh.

Seseorang yang ingin berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia perlu:

 1. Mempunyai kelayakan ijazah farmasi yang diiktiraf oleh LFM
 2. Telah menjalani latihan provisional (pupilage) tidak kurang dari tempoh setahun
 3. Lulus Peperiksaan Perundangan Farmasi yang dikendalikan oleh LFM
 

Bagi warga negara asing, syarat tambahan yang berikut perlu dipenuhi oleh pemohon:

 1. Warga asing yang isteri/suami adalah warganegara Malaysia yang memiliki kelulusan farmasi yang diiktiraf oleh LFM dan telah mendaftar dengan badan luar negara yang juga diiktiraf oleh LFM 
 • LGS tidak akan dikeluarkan kecuali:
  selepas tempoh 1 tahun dari tarikh meletak jawatan dari kerajaan;
 • LFM telah menerima yang berikut:
  1. Pengesahan Lesen Racun Jenis 'A' telah dipulangkan kepada Bahagian Penguatkuasa Farmasi, ATAU
  2. Pengesahan pekerjaan.

 

 1. Bukan tajaan JPA sahaja tetapi tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
  Selepas 1 tahun khidmat wajib dari tarikh melaporkan diri sebagai FRP;
 2. Memilih untuk menceburi industri farmaseutikal tempatan/komuniti farmasi tempatan/ hospital swasta tempatan/ IPT tempatan;
 3. Memilih untuk meletak jawatan dari perkhidmatan kerajaan.

Mereka yang terlibat masih perlu mematuhi perjanjian biasiswa/pinjaman dengan JPA untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam mengikut tempoh dalam perjanjian berkenaan.

 1. FRP yang didaftarkan mulai tahun 2011 diberikan notis 1 tahun khidmat wajib secara automatik.
 2. FRP yang telah diberikan notis khidmat wajib dan layak untuk menukar notis berkenaan ke notis 1 tahun khidmat wajib.

Pegawai Farmasi KKM, dengan kelulusan daripada Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) telah dibenarkan melakukan pekerjaan luar (lokum) sejak tahun 2006.

Walau bagaimanapun, berkuatkuasa 23 Mac 2011, kebenaran untuk melakukan lokum kepada semua Pegawai Farmasi telah ditangguhkan demi kepentingan penyampaian perkhidmatan kesihatan di KKM. Terkini, bilangan pegawai farmasi di komuniti farmasi adalah terhad dan menyebabkan waktu perkhidmatan yang terhad.

Maka Bahagian Perkhidmatan Farmasi (BPF) KKM telah mengkaji semula dan mengemaskini tatacara permohonan lokum sedia ada berdasarkan maklum balas dan isu-isu yang timbul sebelum ini. Jesteru, dengan persetujuan KPK, BPF KKM telah membenarkan Pegawai Farmasi KKM untuk melakukan lokum.  

Untuk keterangan lanjut sila rujuk pautan berikut:
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/syarat-syarat-melakukan-lokum-carta-alir-proses-permohonan-lokum.html
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/dokumen/borang-permohonan-rekod-aktiviti-lokum-pegawai-farmasi-kkm.html

 

Yes, a pharmacist on study leave is required to collect 40 CPD points per year

Ya, Pegawai Farmasi yang cuti belajar perlu mengumpul 40 mata CPD setahun.

Setiap permohonan yang layak akan dibentang ke Mesyuarat Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) yang terdekat dan keputusan akan dimaklumkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh Mesyuarat Lembaga Farmasi terbabit. Mesyuarat LFM bersidang dua (2) kali setahun iaitu pada bulan April/Mei dan November/Disember, namun tertakluk kepada pindaan.

Sila kemukakan borang permohonan Borang Permohonan Akreditasi Premis Latihan berserta dokumen sokongan ke alamat yang berikut:

Setiausaha,
Lembaga Farmasi Malaysia,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Lot 36, Jalan Universiti,
46350 PETALING JAYA

(No.Faks : 03-7841-3658)

Sila sertakan bersama dokumen sokongan berikut:

 • Salinan Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi bagi setiap Ahli Farmasi dengan pengalaman kerja tidak kurang dari empat (4) tahun di fasiliti terbabit.
 • Salinan Lesen A bagi tahun semasa.
 • Salinan terkini sijil akreditasi dari Malaysia Society for Quality in Health (MSQH) - (bagi Farmasi Pesakit Luar Hospital Swasta)
 • Salinan Sijil Amalan Pengilangan Baik (GMP) dari Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia - (bagi Kilang GMP Farmaseutikal)
 • Salinan surat Pengiktirafan Penuh dari Lembaga Farmasi Malaysia bagi program Ijazah Farmasi dan salinan surat Akreditasi Penuh dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) bagi menjalankan program Sarjana atau Doktor Falsafah - (bagi Fakulti Farmasi, Institusi Pengajian Tinggi).

 

Premis memiliki fasiliti asas bagi memenuhi latihan mengikut jenis premis serta kriteria yang berikut:

Farmasi Komuniti Swasta

 • Penilaian lawatan akreditasi mematuhi syarat “Community Pharmacy Benchmarking Guideline 2011’ oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia. 
 • Mempunyai sekurang-kurangnya seorang Ahli Farmasi yang berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia dengan pengalaman kerja tidak kurang dari empat (4) tahun di fasiliti terbabit.
 

Farmasi Pesakit Luar Hospital Swasta

 • Mendapat akreditasi dari Malaysia Society for Quality in Health (MSQH).
 • Mempunyai sekurang-kurangnya seorang Ahli Farmasi yang berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia dengan pengalaman kerja tidak kurang dari empat (4) tahun di fasiliti terbabit.
 • Mempunyai perkhidmatan Farmasi Pesakit Luar.
 

Kilang GMP Farmaseutikal

 • Memiliki Sijil Amalan Pengilangan Baik (GMP) dari Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya seorang Ahli Farmasi yang berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia dengan pengalaman kerja tidak kurang dari empat (4) tahun di fasiliti terbabit.
 

Fakulti Farmasi, Institusi Pengajian Tinggi yang menjalankan ‘Research and Development’ (R&D).

 • Mendapat Pengiktirafan Penuh dari Lembaga Farmasi Malaysia bagi program Ijazah Farmasi.
 • Mendapat Akreditasi Penuh dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) bagi menjalankan program Sarjana atau Doktor Falsafah.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya seorang Ahli Farmasi yang berdaftar dengan Lembaga Farmasi Malaysia dengan pengalaman kerja tidak kurang dari empat (4) tahun di fasiliti terbabit.
 • Farmasi Komuniti Swasta
 • Farmasi Pesakit Luar Hospital Swasta
 • Kilang GMP Farmaseutikal
 • Fakulti Farmasi, Institusi Pengajian Tinggi yang menjalankan ‘Research and Development’ (R&D).

Liberalisasi latihan PRP bertujuan untuk memenuhi keperluan ahli farmasi di industri farmaseutikal tempatan supaya dapat meningkatkan lagi pengilangan ubat-ubatan generik tempatan yang mampu bersaing di pasaran antarabangsa sebagaimana ditetapkan di bawah Bidang Utama Ekonomi Negara (NKEA).

Selain itu liberalisasi latihan PRP ini dapat mengatasi masalah ketepuan kerana hanya bergantung kepada fasiliti farmasi di hospital KKM bagi melatih graduan farmasi. Kini bilangan graduan farmasi telah menjangkau lebih 1000 orang setiap tahun dari 17 Institut Pengajian Tinggi Tempatan (IPT) dan juga dari luar negara.

Industri (1)

Orang ramai yang berminat boleh merujuk Community Pharmacy Benchmarking Guideline 2011.