Staff Directory

Displaying 81 - 90 of 278
Cik Siti Fauziah binti Abu
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Seksyen Koordinasi Amalan & Perkembangan Farmasi
Pharmacy Practice & Development Division
siti_fauziahmoh.gov.my
03-7841 3330
-
Pn. Chan Pui Lim
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Research & Development Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
chanplmoh.gov.my
03-7841 3339
Menjalankan aktiviti Unit R&D seperti kajian nasional, menyediakan platform dan latihan dalam penyelidikan.
En. Mohd Azuwan Bin Mohd Zubir
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Pharmacy Policy Branch
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division
mohdazuwanmoh.gov.my
03-7841 3629
1. Dasar Ubat Nasional 2. Pelan Strategik Program Perkhidmatan Farmasi 3. Laporan Tahunan KKM 4. Laporan Tahunan Program Perkhidmatan Farmasi 5. Laporan Statistik Program Perkhidmatan Farmasi 6. Pharmaceutical Track & Trace
Pn. Rohaida binti Zakaria
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
z.rohaidamoh.gov.my
03-7841 3283
Menyelaras dan memantau tugas-tugas berkaitan substan terkawal: bahan psikotropik, dadah berbahaya dan bahan kimia Prekursor bagi memenuhi obligasi negara terhadap konvensyen antarabangsa serta memastikan substan terkawal di Malaysia mematuhi keperluan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh Bahagian Penguatkuasaan Farmasi.
Pn. Astrina Binti Abdul Salam
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Legislation
Pharmacy Enforcement Division
astrinamoh.gov.my
03-7841 3209
-
Pn. Azlina binti Ismail
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
azlina_ismailmoh.gov.my
03-7841 3373
Permohonan Ubat Kelulusan Khas
Pn. Nursyila Roziana Binti Mohd Radzi
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Licensing
Pharmacy Enforcement Division
nursyilamoh.gov.my
03-7841 3240
1. Menyelaras aktiviti pengeluaran Lesen/ Permit di bawah Akta Racun 1952, syarat-syarat, prosedur dan garispanduan berkaitan aktiviti pelesenan di bawah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi. 2. Menyelaras dan memantau permohonan Permit Import/ Eksport bahan terkawal selain prekursor di bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import/ Eksport), Permit Eksport bagi Racun yang disenaraikan di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010 dan kebenaran khass untuk aktiviti pengimportan, pengeksportan, pengedaran bahan terkawal.
Pn. Atika Mahfuza Binti Mahbub
Senior Principal Assistant Director Grade UF54
Quality Use of Medicines
Pharmacy Practice & Development Division
atikamahfuzamoh.gov.my
03-7841 3280
-
Pn. Fatkhiah binti Haji Khalil
Deputy Director Grade UF54
Medicine Price
Pharmacy Practice & Development Division
fatkhiahmoh.gov.my
03-7841 3379
Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan harga ubat-ubatan melalui pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemantauan harga ubat-ubatan di setiap peringkat pengedaran di sektor awam dan swasta dan pengwujudan satu pangkalan data harga ubat-ubatan negara dan antarabangsa sebagai maklumat rujukan dan perbandingan untuk kegunaan dalaman, agensi kerajaan yang lain dan orang ramai.
 
 Menyelaras dan melaksanakan semua strategi dan aktiviti-aktiviti ke arah pencapaian Dasar Ubat Nasional dalam memastikan ubat-ubatan perlu mampu diperolehi oleh rakyat untuk meningkatkan tahap kesihatan yang diharapkan. 
 
 Mengwujudkan pengkongsian maklumat harga ubat-ubatan yang mudah diakses oleh orang ramai di laman web awam. (www.pharmacy.gov.my).
 
 Merancang dan menyediakan maklumat-maklumat dan garis panduan ke arah pembentukan polisi berkaitan penstrukturan dan kawalan harga ubat-ubatan.
Dr. Nur Sufiza binti Ahmad
Deputy Director Grade UF54
Formulary & Pharmacoeconomic
Pharmacy Practice & Development Division
nursufizamoh.gov.my
03-7841 3378
Penyelarasan dan pemantauan aktiviti berkaitan: 1. Pengurusan Formulari Ubat KKM (FUKKM) dan Patient Access Scheme (PASc) 2. Penilaian Ubat-ubatan dan Farmakoekonomik 3. Permohonan Ubat Kelulusan Khas

Pages